Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Ôn tập môn Kinh tế phát triển


Câu 1 : Bản chất của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế là gì? Sự khác nhau giữa tăng trưởng và phát triển kinh tế? Để đánh giá Phát triển kinh tế ta sử dụng chỉ tiêu nào?
Câu 2: Biểu hiện của sự thành công trong cải thiện nghèo? Nếu quốc gia còn tồn tại 1 bộ phận lớn dân cư nghèo đói thì có ảnh hưởng bất lợi nào trong phát triển kinh tế?

Hướng trả lời:
Tình trạng nghèo đói được cải thiện khi các chỉ tiêu về số người hoặc số hộ người nghèo đói, tỷ lệ người hoặc tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo thời gian.
Nỗ lực giảm nghèo, ngày nay các nước đag phát triển còn nỗ lực giảm tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.
Theo WB , tăng trưởng kinh tế  đi đôi với bình đẳng trong phân phối thu nhập có thể thực hiện được với điệu kiện nguồn lợi thu được từ tăng trưởng kinh tế cần được phân phối lại sao cho cùng với thời gian thực hiện t8ang trưởng.
Câu 3 : Theo anh, chị nguồn lao động có ảnh  hưởng  đến tăng trưởng kinh tế? Vì sao lao động có trình độ chuyên môn có tỷ lệ thấp trong các nước đang phát triển? Trong điều kiện Việt Nam, làm cách nào để nâng cao tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn trong nền kinh tế?
Câu 4 : Phân tích quan hệ giữa công nghiệp hoá và phát triển ở Việt Nam có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình phát triển công nghiệp?
Hướng trả lời :
Tất cả các nước muốn phát triển kinh tế nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hoá. Tuy nhiên mức độ thành công phụ thuộc ; điều kiện tự nhiên, chính sách mở cửa của Nhà Nước, trình độ giáo dục,sự phát triển cơ sở hạ tầng,sự ổn định kinh tế vĩ mô, tính hiệu quả của quản lý nhà nước và các cơ qaun chức năng. Ngoài ra , trong quá trình công nghiệp hoá,mỗi  nước cần chú ý đến nhiều vấn đề như đô thị hoá, công nghệ phù hợp,phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
Câu 5 : Nếu 1 nước chuyển từ chiến lược hướng nội sang chiến lược hướng ngoại thì cần quan tâm đến những chính sách nào? Việt nam nên tích cực đẩy mạnh chiến lược nào?
Hướng trả lời :
Khi theo đuổi chiến lược từ hướng nội chuyển sang hướng ngoại thì cần quan tâm đến những chính sách:
Chính tỷ giá hối đoái và các chính sách có liên quan
Giá cả các yếu tố sản xuất và sự trợ giúp của chính phủ
Ổn định và điều chỉnh cơ cấu : cải cách mậu dịch,liên kết khối Nam : thị trường chung,liên minh thuế quan,liên minh kinh tế
Mỗi chiến lược xuất khẩu trong nghành ngoại thương đều mang lại những điểm trở ngại cho quốc gia. Vì vậy, ngày nay,tất cả các nước  hầu như đều xây dựng 1 chiến lược tổng hợp,là sự kết hợp cả ba chiến lược trong phát triển ngoại thương
Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô
Chiến lược thay thế nhập khẩu
Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu (hướng ngoại)
Câu 6: anh chị trình bày chính sách tiền tệ ? Vì sao chính sách tài khoá-tiền tệ được coi là chính sách điều tiết vĩ mô của Chính Phủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét